Kişisel Verilerin Korunması

Anadolu Şeker Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İKTİSADİ İŞLETMESİ

SINAV ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Anadolu Şeker Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Tarafınızdan elde edilen bilgiler Anadolu Şeker Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecek sınav ve belgelendirme programına katılım başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Şeker-İş MEYEM tarafından gerçekleştirilecek sınav ve belgelendirme programının kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

Şeker-İş MEYEM tarafından gerçekleştirilecek sınav ve belgelendirme programına başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans verileriniz,

Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, talep ve şikâyet verileriniz,

Açık rızanıza istinaden;

Herhangi bir engelinizin olması halinde sizler için uygun sınav ortamının hazırlanması ve gerekli teçhizatın sağlanması amacıyla engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verileriniz.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz çerçevesinde sınav ve belgelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi kapsamında hizmet alınan tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, Şeker-İş MEYEM’e, Türk Akreditasyon Kurumu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi durumunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla; elektronik ortamda ise http://meyem.sekeris.org.tr/kurumsal adresi ve Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme T.A.Ş. tarafından sağlanan çevrim içi formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şeker-İş MEYEM İktisadi İşletmesi’ne http://meyem.sekeris.org.tr üzerinden iletmeniz durumunda Şeker-İş MEYEM İktisadi İşletmesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şeker-İş MEYEM İktisadi İşletmesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Sayaç: 507